Photobucket

donderdag, juli 23, 2009

Boerenbond reageert op de voorstellen van de E U commissie

"DE BOERENBOND REAGEERT OP HET RAPPORT VAN DE EU-COMMISSIE OVER DE SITUATIE OP DE ZUIVELMARKTEN

Vandaag stelde EU Landbouwcommissaris Mariann Fischer Boel een rapport over de situatie op de zuivelmarkten voor. In het rapport erkent de Commissie de zeer slechte marktsituatie en stelt ze een aantal maatregelen voor om de melkveehouders te steunen en de zuivelmarkten te stabiliseren.

De Commissie houdt vast aan de zachte landing van de melkquota. De Boerenbond onderschrijft dit standpunt."

Dit beantwoordt immers het best aan de eigenheid van de Vlaamse melkveehouderij die eerder gekenmerkt wordt door efficiënte, groeigerichte bedrijven. In het recente verleden was het quotum voor hen een dure productiefactor die de totale kostprijs voor zuivelproductie sterk beïnvloedde. De zachte landing van de quotumkost bereidt onze leden het best voor op de toekomst. Het ontlast jonge, groeiende melkveehouders om nog zware investeringen te moeten doen in duur quotum.Vanuit die achtergrond ondersteunt de Boerenbond de eis voor een quotuminkrimping niet. Daarenboven gelooft de Boerenbond niet in het prijsverhogende effect van een quotuminkrimping. De daling van de Europese productie met 0,9 % wist het prijsniveau niet op te krikken. Tenslotte zal wat wij niet produceren ingevoerd worden vanuit de wereldmarkt, waar de prijzen nog iets onder het Europese prijsniveau liggen.De Boerenbond blijft ijveren voor een ruimer debat over de crisis in de land- en tuinbouwsector. We betreuren de enge focus op de situatie in de zuivelsector en pleiten voor een Europees anti-crisisplan voor de ganse landbouw. Ook andere sectoren in de land- en tuinbouwsector gaan gebukt onder de gevolgen van de economische crisis, vooral wegens een sterk dalende vraag, en vragen ondersteunende maatregelen om deze crisis door te komen.De Boerenbond vindt enkele positieve elementen terug in het zuivelrapport van de Commissie maar heeft nog bijkomende vragen en enkele kritische opmerkingen:

Meer info:Pieter Verhelst, studiedienst Boerenbond
0476/65 16 13

Dit persbericht kan u, zoals alle andere persberichten van de Boerenbond, terugvinden op DE Persberichten

0 Comments:

Een reactie posten

<< Home